شهادت هنر مردان خدا
9 بازدید
موضوع: سایر
شهادت هنر مردان خداست که با انگیزه خدایی در راه تعیین شده الهی حرکت می کنند و جانشان را فدا می کنند
بیایید احد اقل احترام این واژ را نگه داریم اگر نمی توانیم خط شهدا را نگه داریم